Course Content
Chương 3: Lập trình smart contract
Đến với chương số 3, các bạn sẽ được áp dụng những kiến thức của chương số 2, là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Aiken vào để viết hợp đồng thông minh. Ở chương này, các bạn sẽ được học cách viết hợp đồng thông minh và cách để tương tác với hợp đồng thông qua CLI và front-end.
0/9
Aiken Tutorial
About Lesson

Vesting Smartcontract Giftcard – Part 1

Với phần dễ dàng này, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng giao diện người dùng để tương tác với các hợp đồng thông minh của mình trong trình duyệt. NextJs là một lựa chọn thú vị để xây dưng hợp đồng thông minh.

Nội dung bài học

 1. Cài đặt một dự án frontend (nextjs)
 2. Cách lấy file plutus.json và đọc validator được biên dịch trong khi biên dịch hợp đồng thông minh
 3. Định nghĩa Datum và Redeemer ứng với hợp đồng thông minh
 4. Tạo một giao diện cơ bản
 5. Thực hiện kết nối ví
 6. Viết các hàm Lock và Un Lock để tương tác với hợp đồng
 7. Tương tác giao diện với hợp đồng thông minh

1. Cài đặt một dự án frontend (nextjs)

Trong dự án này chúng ta sẻ sử dụng Nextjs làm công cụ để xây dựng ra các tính năng tương tác với hợp đồng thông minh hello world để có thể sử dụng được Nextjs thì điểu kiên tiên quyết phải có là Nodejs bằng cách kiểm tra

node --version
> v18.17.0

NodeJs nên sử dụng ưu tiên từ version 16 trở nên. đồng thời với Nodejs là npm và npx. Được rồi để tạo dự án chúng ta cần sử dụng

npx create-next-app@latest giftcard-frontend
cd giftcard-frontend
npm run dev

Dự án được chạy trên PORT 3000 như vậy dự án được cài đặt thành công. Trong dự án này còn có hai thư viện quan trong khác cần phải được cài đặt đó là lucid-cardano và cbor-x. Hai thư viện này chịu trách nhiệm chính trong việc tương tác với hợp đồng thông minh. Khi đã cài đặt thành công hay bắt đầu một bài học thú vị hơn.

npm install lucid-cardano cbor-x

Thực hiện kiểm tra trong package.json đã xuất hiện hai gói quan trong này chưa đồng thời bài học này chúng ta sẽ sử dụng taildwindcss làm công cụ để styles.

{
  // ...
  "dependencies": {
    "cbor-x": "^1.5.8",
    "lucid-cardano": "^0.10.7"
  }
  /// ...
}

2. Cách lấy file plutus.json và đọc validator được biên dịch trong khi biên dịch hợp đồng thông minh

Khi aiken build thì chúng ta cũng đã biên địch được hợp đồng và từ đó file plutus.json được tạo. Tiếp đến thực hiện việc copy file và đưa và dự án frontend bằng cách tạo thư mục libs trong src. giờ đây chỉ cần viết một hàm đọc validator. Hãy nhập readValidators tệp mới tệp của chúng tôi và sử dụng tệp đó trong trình xử lý phía máy chủ. Điều này sẽ cho phép chúng tôi truy cập dữ liệu trong Home thành phần trang dưới dạng đạo cụ trang mà sau đó chúng tôi sẽ sử dụng để hiển thị mã đã biên dịch của trình xác thực.

import { encode } from "cbor-x";
import {
  MintingPolicy,
  SpendingValidator,
  fromHex,
  toHex,
} from "lucid-cardano";
import giftcard from "~/libs/plutus.json";

export type Validators = {
  redeem: SpendingValidator;
  giftCard: MintingPolicy;
};

const readValidators = function (): Validators {
  const redeemValidator = giftcard.validators.find(function (validator) {
    return validator.title === "contract.redeem";
  });

  const giftCardValidator = giftcard.validators.find(function (validator) {
    return validator.title === "contract.gift_card";
  });

  if (!giftCardValidator) {
    throw new Error("Validator gift card not found.");
  }

  if (!redeemValidator) {
    throw new Error("Validator redeem not found.");
  }

  const redeemScript: string = toHex(
    encode(fromHex(redeemValidator.compiledCode))
  );
  return {
    redeem: {
      type: "PlutusV2",
      script: redeemScript,
    },
    giftCard: {
      type: "PlutusV2",
      script: giftCardValidator.compiledCode,
    },
  };
};

export default readValidators;

Trong đây, Hàm đọc validator thực chất thực hiện đọc trình xác thực từ bản thiết kế (plutus.json) mà chúng ta đã tạo trước đó. Chúng tôi cũng cần chuyển đổi nó sang định dạng mà Lucid có thể hiểu được. Điều này được thực hiện bằng cách tuần tự hóa trình xác nhận và sau đó chuyển đổi nó thành chuỗi văn bản thập lục phân.

Không có gì đặc biệt ở đây cả. Chúng tôi chỉ đọc plutus.json tệp và tìm mã được biên dịch cho trình xác nhận redeem và gift_card. Chúng tôi cũng đang xuất một loại cho trình xác nhận để chúng tôi có thể sử dụng nó trên đảo của mình sau này. Việc chức năng này có khả năng gây ra lỗi chỉ là một cách để báo hiệu cho chúng ta biết rằng chúng ta đã làm sai điều gì đó.

3. Định nghĩa Datum và Redeemer ứng với hợp đồng thông minh

4. Tạo một giao diện cơ bản

 
Join the conversation