Course Content
Chương 3: Lập trình smart contract
Đến với chương số 3, các bạn sẽ được áp dụng những kiến thức của chương số 2, là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Aiken vào để viết hợp đồng thông minh. Ở chương này, các bạn sẽ được học cách viết hợp đồng thông minh và cách để tương tác với hợp đồng thông qua CLI và front-end.
0/9
Aiken Tutorial
About Lesson

Hello world – Lucid – CLI

Nội dung trong hướng dẫn này bao gồm:

 1. Nhận tiền thử nghiệm từ Cardano Faucet.
 2. Tương tác với validator trên mạng Preview.
 3. Đọc file plutus.json thực hiện viết chứa năng đọc validator.
 4. Sử dụng deno để tương tác với hợp đồng bằng CMD.
 5. Sử dụng Cardano Scan để kiểm tra giao dịch.

Điều kiện tiên quyết

Như vậy cho rằng bạn đã thoe dõi hợp đồng thông minh Hello world. Vì vậy, hãy thực hiện viết hợp đồng đầu tiên, Aiken đã cài đặt một bản sẵn sàng để sử dụng. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng Lucid, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn môi trường phát triển như TypeScript. Với Typescript khá là quan trọng trong hướng dẫn này trong quá trình tương tác với hợp đồng thông minh. Vì vậy trong hướng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng deno là môi trường để thực thi.

1. Nhận tiền thử nghiệm từ Cardano Faucet.

Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng trình xác thực mà chúng ta đã xây dựng ở Các bước đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, chúng ta sẽ cần một số tiền và public key và private key để giữ chúng. Chúng ta có thể tạo khóa riêng và địa chỉ bằng Lucid. Như vậy, hãy viết đoạn mã đầu tiên để thực hiện làm việc trên generate-credentials.ts:

import { Lucid } from "https://deno.land/x/lucid@0.8.3/mod.ts";

const lucid = await Lucid.new(undefined, "Preview"); // khởi tạo lucid
const privateKey = lucid.utils.generatePrivateKey(); // Thực hiện sinh private key
await Deno.writeTextFile("me.sk", privateKey); // render private key vào file me.sk
const address = await lucid
  .selectWalletFromPrivateKey(privateKey)
  .wallet.address();
await Deno.writeTextFile("me.addr", address); // render address

Bạn có thể chạy các hướng dẫn trên bằng Deno thông qua:

deno run --allow-net --allow-write generate-credentials.ts

Bây giờ, chúng ta có thể hướng tới Cardano Faucet để nhận một số tiền trên mạng testnet Preprod tới địa chỉ mới được tạo của chúng tôi me.addr.

plot

Đảm bảo chọn Preprod Testnet làm mạng.

Sử dụng CardanoScan chúng ta có thể theo dõi việc gửi một số ADA vào ví của chúng ta vừa tạo. Quá trình này sẽ khá nhanh và sẽ mất vài giây. Bây giờ chúng ta đã có một số tiền ADA test, chúng ta có thể khóa chúng trong hợp đồng mới tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng Lucid để xây dựng và gửi giao dịch của chúng tôi thông qua Block Frost. Đây chỉ là một ví dụ về khả năng thiết lập bằng các công cụ mà chúng ta yêu thích. Để biết thêm công cụ, hãy nhớ xem cổng thông tin dành cho nhà phát triển Cardano!

2. Tương tác với validator trên mạng Preprod.

Đầu tiên, chúng ta thiết lập Lucid với Block Frost làm nhà cung cấp. Điều này sẽ cho phép chúng ta để Lucid xử lý việc xây dựng giao dịch cho chúng ta, bao gồm cả việc quản lý các thay đổi. Nó cũng cung cấp cho chúng ta một cách trực tiếp để gửi giao dịch sau này.

Tạo một tệp có tên hello-world-lock.ts trong thư mục gốc của dự án của bạn và thêm đoạn mã sau:

import {
  Blockfrost,
  C,
  Constr,
  Data,
  Lucid,
  SpendingValidator,
  TxHash,
  fromHex,
  toHex,
  utf8ToHex,
} from "https://deno.land/x/lucid@0.8.3/mod.ts";
import * as cbor from "https://deno.land/x/cbor@v1.4.1/index.js";

// Khởi tạo Lucid sử dụng API của BLOCKFROST
const lucid = await Lucid.new(
  new Blockfrost(
    "https://cardano-preview.blockfrost.io/api/v0",
    Deno.env.get("BLOCKFROST_PROJECT_ID")
  ),
  "Preview"
);

Lưu ý rằng dòng được đánh dấu ở trên sẽ tìm kiếm một biến môi trường có tên BLOCKFROST_PROJECT_ID mà giá trị của nó phải được đặt thành id dự án Block Frost của bạn. Bạn có thể xác định một biến môi trường mới trong thiết bị đầu cuối của mình bằng cách chạy (trong cùng phiên bạn cũng đang thực thi tập lệnh!):

export BLOCKFROST_PROJECT_ID=preprod...

plot

Thay thế preview... bằng id dự án thực tế của bạn.

3. Đọc file plutus.json thực hiện viết chứa năng đọc validator

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần đọc trình xác thực từ bản thiết kế (plutus.json) mà chúng ta đã tạo trước đó. Chúng tôi cũng cần chuyển đổi nó sang định dạng mà Lucid có thể hiểu được. Điều này được thực hiện bằng cách tuần tự hóa trình xác nhận và sau đó chuyển đổi nó thành chuỗi văn bản thập lục phân như dưới đây:

lucid.selectWalletFromPrivateKey(await Deno.readTextFile("./me.sk"));

async function readValidator(): Promise<SpendingValidator> {
  const validator = JSON.parse(await Deno.readTextFile("plutus.json"))
    .validators[0]; // Đọc validator từ plutus.json
  return {
    type: "PlutusV2",
    script: toHex(cbor.encode(fromHex(validator.compiledCode))), // sử dụng cbor-x để encode validator vừa tạo
  };
}

const validator = await readValidator();

4. Sử dụng deno để tương tác với hợp đồng bằng Command Line Interface.

1. Khóa tiền vào hợp đồng

Bây giờ chúng ta có thể đọc trình xác thực của hợp đồng, chúng ta có thể thực hiện giao dịch đầu tiên để khóa tiền vào hợp đồng. Số liệu phải khớp với biểu diễn mà trình xác thực mong đợi (và như được chỉ định trong bản thiết kế), vì vậy đây là hàm tạo với một trường duy nhất là một mảng byte.

Đối với giá trị cho mảng byte đó, chúng tôi cung cấp bản tóm tắt băm của khóa chung của chúng tôi (từ ví được tạo bằng me.sk). Điều này sẽ cần thiết để mở khóa tiền.

// Tạo ra publickey hash từ địa chỉ trong khi kết nối với lucid
const publicKeyHash = lucid.utils.getAddressDetails(
  await lucid.wallet.address()
).paymentCredential?.hash;

const datum = Data.to(new Constr(0, [publicKeyHash]));

const txHash = await lock(1000000n, { into: validator, owner: datum });

await lucid.awaitTx(txHash);

console.log(`1 tADA locked into the contract at:
  Tx ID: ${txHash}
  Datum: ${datum}
`);

async function lock(
  lovelace: bigint,
  { into, owner }: { into: SpendingValidator; owner: string }
): Promise<TxHash> {
  const contractAddress = lucid.utils.validatorToAddress(into); // Đọc địa chỉ của hợp đồng

  const tx = await lucid
    .newTx()
    .payToContract(contractAddress, { inline: owner }, { lovelace }) // Gửi một số tiền và truyền datum vào hợp đồng
    .complete();
  const signedTx = await tx.sign().complete();
  return signedTx.submit();
}

Bạn có thể chạy đoạn trích trên bằng cách thực hiện:

deno run --allow-net --allow-read --allow-env hello-world-lock.ts

Đoạn mã trên yêu cầu bạn:

phải có BLOCKFROST_PROJECT_ID làm biến môi trường. Bạn có thể nhận được một cái bằng cách đăng ký tài khoản Block Frost. Đặt tập tin hello-world-lock.ts ở thư mục gốc của hello-world thư mục của bạn. Ở giai đoạn này, thư mục của bạn sẽ trông gần như thế này:

./hello-world
│
├── README.md
├── aiken.toml
├── plutus.json
├── generate-credentials.ts
├── hello-world-lock.ts
├── me.addr
├── me.sk
├── lib
│  └── ...
└── validators
  └── hello-world.ak

Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

1 tADA locked into the contract at:
  Tx ID: 8559f57234407204d8e9a6bf57ef6943c65ec7119eb1c2ca6224f8bad8e71c1e
  Datum: d8799f581c10073fd2997d2f7dc6dadcf24966bd06b01930e5210e5de7aebf792dff

Bây giờ là thời điểm thích hợp để tạm dừng và xem CardanoScan. Dưới đây là ví dụ về giao dịch Hello World mà chúng tôi đã tạo bằng hướng dẫn này.

plot

Nếu bạn nhận thấy biểu tượng nhỏ bên cạnh địa chỉ đầu ra hợp đồng, chúng tôi thậm chí có thể kiểm tra dữ liệu:

d8799f581c10073fd2997d2f7dc6dadcf24966bd06b01930e5210e5de7aebf792dff
{
 "constructor": 0,
 "fields": [
  {
   "bytes": "10073fd2997d2f7dc6dadcf24966bd06b01930e5210e5de7aebf792d"
  }
 ]
}

2. Mở khóa tiền từ hợp đồng

Cuối cùng, bước cuối cùng: bây giờ chúng tôi muốn chi tiêu UTxO bị khóa bởi hello-worldhợp đồng của chúng tôi.

Cuối cùng, bước cuối cùng: bây giờ chúng tôi muốn chi tiêu UTxO bị khóa bởi hello-world hợp đồng của chúng tôi. Để hợp lệ, giao dịch của chúng tôi phải đáp ứng hai điều kiện: nó phải cung cấp “hello, Thế giới!” với tư cách là người cứu chuộc; Và nó phải được ký bởi khóa được tham chiếu là mốc (tức là chủ sở hữu). Hãy tạo một tệp mới hello-world-unlock.ts và sao chép một số bản soạn sẵn từ tệp đầu tiên.

nó phải cung cấp “hello, Thế giới!” với tư cách là người cứu chuộc; Và nó phải được ký bởi khóa được tham chiếu là mốc (tức là chủ sở hữu). Hãy tạo một tệp mới hello-world-unlock.tsvà sao chép một số bản soạn sẵn từ tệp đầu tiên.

“`ts hello-world-unlock.ts import { Blockfrost, C, Constr, Data, Lucid, SpendingValidator, TxHash, fromHex, toHex, utf8ToHex, } from “https://deno.land/x/lucid@0.8.3/mod.ts”; import * as cbor from “https://deno.land/x/cbor@v1.4.1/index.js”;

const lucid = await Lucid.new( new Blockfrost( “https://cardano-preview.blockfrost.io/api/v0”, Deno.env.get(“BLOCKFROST_PROJECT_ID”) ), “Preview” );

lucid.selectWalletFromPrivateKey(await Deno.readTextFile(“./me.sk”));

const validator = await readValidator();

// Dọc validator từ hợp đồng thông minh async function readValidator(): Promise { const validator = JSON.parse(await Deno.readTextFile(“plutus.json”)) .validators[0]; return { type: “PlutusV2”, script: toHex(cbor.encode(fromHex(validator.compiledCode))), }; }


Bây giờ, hãy thêm các bit để mở khóa số tiền trong hợp đồng. Chúng tôi sẽ cần mã định danh giao dịch (tức là Tx ID) thu được khi bạn chạy tập lệnh trước đó ( hello-world-lock.ts)

Mã định danh giao dịch đó (còn gọi là hàm băm giao dịch) và chỉ số đầu ra tương ứng (ở đây, 0) xác định duy nhất UTxO (Đầu ra giao dịch chưa chi tiêu) trong đó số tiền hiện đang bị khóa. Và đó là thứ chúng ta sắp mở khóa.

Lưu ý rằng chúng ta cần thêm người ký một cách rõ ràng bằng cách sử dụng .addSignerđể nó được thêm vào extra_signatoriesgiao dịch của chúng ta—và có thể truy cập được bằng tập lệnh của chúng ta.

```ts
const utxo: OutRef = { txHash: Deno.args[0], outputIndex: 0 };

const redeemer = Data.to(new Constr(0, [utf8ToHex("Hello, World!")]));

const txHash = await unlock(utxo, {
  from: validator,
  using: redeemer,
});

await lucid.awaitTx(txHash);

console.log(`1 tADA unlocked from the contract
  Tx ID:  ${txHash}
  Redeemer: ${redeemer}
`);

async function unlock(
  ref: OutRef,
  { from, using }: { from: SpendingValidator; using: Redeemer }
): Promise<TxHash> {
  const [utxo] = await lucid.utxosByOutRef([ref]);

  const tx = await lucid
    .newTx() // Tạo một giao dịch
    .collectFrom([utxo], using) // Truyền UTXO[] và redeemer
    .addSigner(await lucid.wallet.address()) // Kí với địa chỉ
    .attachSpendingValidator(from) // gắn validator vào để thực hiện giao dịch
    .complete();

  const signedTx = await tx.sign().complete();
  const txHash = signedTx.submit();
  return txHash;
}

Chạy tập lệnh này như bình thường, nhưng lần này cũng chuyển id giao dịch thu được từ lệnh khóa tiền trước đó. Ví dụ:

deno run --allow-net --allow-read --allow-env hello-world-unlock.ts 8559f57234407204d8e9a6bf57ef6943c65ec7119eb1c2ca6224f8bad8e71c1e

Nếu mọi thứ hoạt động như kế hoạch, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

1 tADA unlocked from the contract
  Tx ID:  d3d5e828a3989691b0960d22a265c8c9ae4723134b52aa05ec0fb7d40f060392
  Redeemer: d8799f4d48656c6c6f2c20576f726c6421ff

Chúng tôi có thể kiểm tra giao dịch đổi thưởng của mình trên CardanoScan và thấy rằng nó đã thực hiện thành công hợp đồng Hello World của chúng tôi.

plot

Hy vọng điều này mang lại cho bạn ý tưởng về những gì bạn có thể xây dựng trên Cardano. Ví dụ này cũng sẽ minh họa cách hầu hết mã trong dapp của bạn thậm chí không phải là trình xác thực. Khi thiết kế các ứng dụng tận dụng Cardano, tốt hơn hết bạn nên suy nghĩ về loại giao dịch nào bạn sẽ cần xây dựng và sau đó viết trình xác thực để thực thi chúng. Một tài liệu tham khảo đầy đủ về ví dụ này có thể được tìm thấy ở đây.

 
Join the conversation