Course Content
Chương 3: Lập trình smart contract
Đến với chương số 3, các bạn sẽ được áp dụng những kiến thức của chương số 2, là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Aiken vào để viết hợp đồng thông minh. Ở chương này, các bạn sẽ được học cách viết hợp đồng thông minh và cách để tương tác với hợp đồng thông qua CLI và front-end.
0/9
Aiken Tutorial
About Lesson

Gift card – Smart contract

Để tìm mã hỗ trợ cho hướng dẫn này trên kho lưu trữ chính của Aiken, bạn có thể truy cập vào trang GitHub hoặc kho lưu trữ chính của Aiken trên Internet. Dưới đây là một ví dụ về cách tìm mã hỗ trợ trên GitHub:

 1. Truy cập trang GitHub của dự án Aiken: https://github.com/aiken-lang/aiken.
 2. Sử dụng tính năng tìm kiếm trên trang GitHub và nhập các từ khóa hoặc tên của hướng dẫn bạn quan tâm. Ví dụ, bạn có thể nhập “Aiken tutorial” hoặc “Aiken guide”.
 3. Duyệt qua kết quả tìm kiếm để tìm các tệp hoặc thư mục liên quan đến hướng dẫn bạn đang tìm kiếm. Thông thường, các hướng dẫn hoặc mã mẫu sẽ được lưu trữ trong các thư mục hoặc tệp có tên như “docs”, “examples”, hoặc “tutorials”.
 4. Một khi bạn đã tìm thấy tệp hoặc thư mục chứa mã hỗ trợ cho hướng dẫn của bạn, bạn có thể xem mã và tham khảo nó để hiểu thêm về cách sử dụng Aiken cho hướng dẫn của mình.

Về việc viết các trình xác nhận và phụ thuộc Aiken lẫn nhau, bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua tài liệu và ví dụ bổ sung trên trang chính thức của Aiken hoặc trong tài liệu ngôn ngữ mà Aiken dựa trên. Nếu bạn sử dụng Blockfrost làm nhà cung cấp, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị sẵn khóa API của mình để có thể sử dụng trong ứng dụng của bạn. Khi bạn gặp phải một cú pháp hoặc khái niệm xa lạ, đừng ngần ngại tham khảo chuyến tham quan ngôn ngữ để biết thêm chi tiết và ví dụ bổ sung. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm và cách sử dụng chúng trong mã của mình.

Nội dung bài học

 1. Khởi tạo và cài đặt dự án Aiken Giftcard
 2. Viết trình xác nhận aiken cơ bản
 3. Xây dựng ra plutus.json và địa chỉ của hợp đồng

Điều kiện tiên quyết

 1. Hiểu cơ bản các cách hoạt động của hợp đồng đọc các tài liệu do nhà phát triển cardano
 2. Cần có sự quen thuộc với mã thông báo gốc, ví, địa chỉ và cơ sở hạ tầng ngoài chuỗi (ví dụ: chỉ mục chuỗi).
 3. Deno + TypeScript + Lucid + Aiken. Môi trường của bạn phải được cấu hình để hỗ trợ điều đó. Bạn có thể tìm thấy mã hỗ trợ hướng dẫn này trên kho lưu trữ chính của Aiken.
 4. Khi gặp một cú pháp hoặc khái niệm xa lạ, đừng ngần ngại tham khảo chuyến tham quan ngôn ngữ để biết thêm chi tiết và ví dụ bổ sung.

1. Khởi tạo và cài đặt dự án Aiken Giftcard

Trong hướng dẫn này, thẻ quà tặng sẽ liên quan đến việc khóa một số tài sản trong hợp đồng thông minh. Trong khi một số tài sản đang bị khóa, chúng tôi sẽ đúc NFT trong cùng một giao dịch. NFT này có thể được gửi đi bất cứ đâu và chủ sở hữu NFT có thể đốt nó để mở khóa những tài sản đã bị khóa trước đó. Chúng ta có thể coi NFT như một thẻ quà tặng. Aiken là phần dễ dàng. Hãy tiếp tục và tạo một Aiken dự án mới:

aiken new independence/gift-card
cd gift-card

Lệnh này tạo ra một dự án Aiken. Đặc biệt, nó tạo ra một lib và validators các thư mục trong đó bạn có thể đặt các tập tin nguồn Aiken.

./gift-card
│
├── README.md
├── aiken.toml
├── lib
│  └── gift-card
└── validators

Chúng tôi sẽ sử dụng thư viện tiêu chuẩn để viết trình xác nhận của chúng tôi. May mắn thay, aiken new đã tự động thêm thư viện tiêu chuẩn vào cho chúng aiken.toml tôi. Nó sẽ trông đại khái như thế:

aiken.toml
name = "independence/gift-card"
version = "0.0.0"
license = "Apache-2.0"
description = "Aiken contracts for project 'independence/gift-card'"
[repository]
user = 'independence'
project = 'gift-card'
platform = 'github'

[[dependencies]]
name = "independence/stdlib"
version = "main"
source = "github"

independence ở trên có thể được thay thế bằng bất kỳ tên nào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên của tổ chức Github hoặc tên người dùng của riêng bạn. Chúng ta đã đề cập đến những gì aiken new tạo ra trong hướng dẫn trước, vì vậy hãy chuyển ngay sang một số mã. Hãy tiếp tục và xóa lib/ thư mục đó, chúng tôi sẽ không cần thư mục đó cho hướng dẫn này.

rm -rf lib

Bây giờ, khi chạy aiken check, chúng ta sẽ thấy các phần phụ thuộc đang được tải xuống. Điều đó sẽ không mất nhiều thời gian.

❯ aiken check
  Resolving versions
 Downloading packages
  Downloaded 1 package in 0.91s
  Compiling aiken-lang/stdlib main (/Users/aiken/Documents/aiken-lang/gift-card/build/packages/aiken-lang-stdlib)
  Compiling aiken-lang/gift-card 0.0.0 (/Users/aiken/Documents/aiken-lang/gift-card)
Summary
  0 error, 0 warning(s)

2. Viết trình xác nhận aiken cơ bản

Bây giờ hãy tạo một tệp mới trong validators/thư mục có tên contract.ak.

touch validators/contract.ak

contract.ak có thể được đặt tên bất cứ điều gì bất kỳ tệp nào trong đó validators/ đều được phép xuất bao nhiêu trình xác thực tùy thích. Bây giờ, hãy mở thư mục dự án trong trình soạn thảo yêu thích của chúng tôi và xác định hai hàm xác thực trống.

use aiken/transaction.{ScriptContext}

validator {
 fn gift_card(rdmr, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  todo @"mint and burn"
 }
}

validator {
 fn redeem(_d: Data, _r: Data, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  todo @"redeem"
 }
}

Trình gift_card xác thực sẽ được sử dụng để đúc và đốt thẻ quà tặng NFT. Trình redeem xác nhận sẽ được sử dụng gift_card để đổi thẻ quà tặng và mở khóa tài sản. Vòng đời của thẻ quà tặng này sẽ bao gồm hai giao dịch. Giao dịch đầu tiên sẽ đúc thẻ quà tặng dưới dạng NFT và nó sẽ gửi một số tài sản đến redeem địa chỉ của người xác thực. Thẻ quà tặng có thể được gửi đến bất cứ đâu trong giao dịch đầu tiên. Giao dịch thứ hai sẽ ghi NFT và gửi tài sản bị khóa đến địa chỉ đã giữ NFT bị đốt.

Đúc thẻ quà tặng

Vì ví dụ này dành cho hợp đồng đúc tiền một lần, hãy thêm một số tham số vào trình xác thực mà chúng tôi có thể sử dụng để đảm bảo tính duy nhất.

use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext}
validator(token_name: ByteArray, utxo_ref: OutputReference) {
 fn gift_card(rdmr, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  todo @"mint and burn"
 }
}

Chúng tôi sẽ sử dụng utxo_ref tham số để đảm bảo trình xác thực này sẽ chỉ cho phép đúc tiền một lần. Vì sổ cái Cardano đảm bảo rằng utxos chỉ có thể được sử dụng một lần nên chúng tôi có thể tận dụng chúng để kế thừa những đảm bảo tương tự trong trình xác thực của mình.

Tiếp theo hãy xác định loại cho rdmr. Chúng tôi có hai hành động mà trình xác nhận này sẽ thực hiện. Trình xác thực này có thể được sử dụng để đúc và sau đó ghi NFT.

use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext}

type Action {
 Mint
 Burn
}

validator(token_name: ByteArray, utxo_ref: OutputReference) {
 fn gift_card(rdmr: Action, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  when rdmr is {
   Mint ->
    todo @"mint"
   Burn ->
    todo @"burn"
  }
 }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện những việc này theo thứ tự để có mọi thứ cần thiết để thực hiện bước kiểm tra cuối cùng.

 • Khớp mẫu trên ngữ cảnh tập lệnh để nhận transaction và purpose
 • expect sẽ purpose là tx.Mint(policy_id)
 • Khớp mẫu để transaction lấy nó inputs và mint giữ tài sản được đúc
 • expect tài sản được đúc ( mint) chỉ có một mặt hàng có asset_name và amount
use aiken/dict
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value

type Action {
 Mint
 Burn
}

validator(token_name: ByteArray, utxo_ref: OutputReference) {
 fn gift_card(rdmr: Action, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  let ScriptContext { transaction, purpose } = ctx

  expect tx.Mint(policy_id) = purpose

  let Transaction { inputs, mint, .. } = transaction

  expect [(asset_name, amount)] =
   mint
    |> value.from_minted_value
    |> value.tokens(policy_id)
    |> dict.to_list()

  when rdmr is {
   Mint ->
    todo @"mint"
   Burn ->
    todo @"burn"
  }
 }
}

Tại thời điểm này, chúng tôi có tất cả dữ liệu cần thiết để thực hiện kiểm tra cuối cùng cho hành Mint động. Để trình xác thực này thành công, chúng ta cần đảm bảo rằng utxo_reft ham số bằng một trong các tham số inputs trong giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi cần đảm bảo amount bằng 1 vì chúng tôi đang đúc NFT. Để giải trí, chúng ta sẽ kiểm tra xem nó asset_name có bằng token_name với các tham số hay không.

use aiken/dict
use aiken/list
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value

type Action {
 Mint
 Burn
}

validator(token_name: ByteArray, utxo_ref: OutputReference) {
 fn gift_card(rdmr: Action, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  let ScriptContext { transaction, purpose } = ctx

  expect tx.Mint(policy_id) = purpose

  let Transaction { inputs, mint, .. } = transaction

  expect [(asset_name, amount)] =
   mint
    |> value.from_minted_value
    |> value.tokens(policy_id)
    |> dict.to_list()

  when rdmr is {
   Mint -> {
    expect True =
     list.any(inputs, fn(input) { input.output_reference == utxo_ref })
    amount == 1 && asset_name == token_name
   }
   Burn ->
    todo @"burn"
  }
 }
}

Chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần trong trình xác thực này để đúc Thẻ quà tặng. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thực hiện giao dịch, chúng tôi cần phải hoàn thành Burn hành động và hành động đó cũng sẽ được ghép nối với redeem trình xác thực.

Đổi thẻ quà tặng

Để đổi thẻ quà tặng, chúng tôi cần một giao dịch sử dụng hai trình xác nhận. Chúng tôi sẽ sử dụng gift_card trình xác nhận với Burn hành động ghi NFT. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng redeem trình xác thực để mở khóa nội dung tại địa chỉ đó.

Hãy kết thúc Burnhành động của gift_card người xác nhận. Chúng ta chỉ cần kiểm tra xem cái nào amount bằng số âm và cái asset_name nào bằng token_name.

use aiken/dict
use aiken/list
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value

type Action {
 Mint
 Burn
}

validator(token_name: ByteArray, utxo_ref: OutputReference) {
 fn gift_card(rdmr: Action, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  let ScriptContext { transaction, purpose } = ctx

  expect tx.Mint(policy_id) = purpose

  let Transaction { inputs, mint, .. } = transaction

  expect [(asset_name, amount)] =
   mint
    |> value.from_minted_value
    |> value.tokens(policy_id)
    |> dict.to_list()

  when rdmr is {
   Mint -> {
    expect Some(_input) =
     list.find(inputs, fn(input) { input.output_reference == utxo_ref })
    amount == 1 && asset_name == token_name
   }
   Burn ->
    amount == -1 && asset_name == token_name
  }
 }
}

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu làm việc với redeem trình xác thực. Chúng tôi sẽ muốn tham số hóa trình xác thực này bằng token_name và đó policy_id là hàm băm của gift_card trình xác thực sau khi áp dụng các thông số của nó. Chúng tôi tham số hóa redeem bằng gift_card’s policy_id để chỉ có thể sử dụng redeem riêng với gift_card.

use aiken/dict
use aiken/list
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value

// ... gift card validator ...

validator(token_name: ByteArray, policy_id: ByteArray) {
 fn redeem(_d: Data, _r: Data, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  todo @"redeem"
 }
}

Hãy thêm một số bản soạn sẵn vào trình xác thực này để chúng ta có thể thực hiện asset_name và amount thoát khỏi giao dịch của ngữ cảnh tập lệnh.

use aiken/dict
use aiken/list
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value


validator(token_name: ByteArray, policy_id: ByteArray) {
 fn redeem(_d: Data, _r: Data, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  let ScriptContext { transaction, .. } = ctx

  let Transaction { mint, .. } = transaction

  expect [(asset_name, amount)] =
   mint
    |> value.from_minted_value
    |> value.tokens(policy_id)
    |> dict.to_list()

  todo @"redeem"
 }
}

Cuối cùng, chúng ta cần xác nhận rằng cái asset_name đó bằng token_name và cái đó amount bằng âm.

use aiken/dict
use aiken/list
use aiken/transaction.{OutputReference, ScriptContext, Transaction} as tx
use aiken/transaction/value

// ... gift card validator ...

validator(token_name: ByteArray, policy_id: ByteArray) {
 fn redeem(_d: Data, _r: Data, ctx: ScriptContext) -> Bool {
  let ScriptContext { transaction, .. } = ctx

  let Transaction { mint, .. } = transaction

  expect [(asset_name, amount)] =
   mint
    |> value.from_minted_value
    |> value.tokens(policy_id)
    |> dict.to_list()

  amount == -1 && asset_name == token_name
 }
}

3. Xây dựng ra plutus.json và địa chỉ của hợp đồng

Chúng ta nên đảm bảo điều này được xây dựng. Bạn đã chạy aiken check dọc đường phải không?!?

Bỏ chuyện đùa sang một bên, có thể bạn đang sử dụng tính năng tích hợp trình chỉnh sửa. Nếu tích hợp trình chỉnh sửa không cung cấp cho bạn nguồn cấp dữ liệu phù hợp hoặc gây khó khăn cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện mọi thứ.

aiken build
  Compiling aiken-lang/stdlib 1.7.0 (D:Workspaceaiken-tutorialproject3_gift_cardsmart_contractbuildpackagesaiken-lang-stdlib)
  Compiling independence/smart_contract 0.0.0 (D:Workspaceaiken-tutorialproject3_gift_cardsmart_contract)
  Generating project's blueprint (D:Workspaceaiken-tutorialproject3_gift_cardsmart_contractplutus.json)

Summary
  0 errors, 0 warnings

Như vậy khi file plutus.json được sinh ra quá trình tạo hợp đồng thông minh của mình đã thành công.

Join the conversation