Khóa Học Lập trình hợp đồng thông minh Plutus
About Lesson

Plutus là một nền tảng hợp đồng thông minh trên Blockchain Cardano.
Cấu trúc Plutus bao gồm Plutus Platform, Plutus TX, Plutus Core.
Phân tích cấu trúc cơ bản của một Smart Contract Plutus.

Join the conversation