Khóa Học Lập trình hợp đồng thông minh Plutus
About Lesson

Tạo ví bằng câu lệnh như thế nào?
Giới thiệu về cặp khóa (công khai+riêng tư)
Giới thiệu về địa chỉ ví chi tiêu
Giới thiệu về địa chỉ ví stake
Giới thiệu về địa chỉ hợp đồng thông minh

Join the conversation