Khóa Học Lập trình hợp đồng thông minh Plutus
About Lesson

Tạo môi trường phát triển Plutus bằng Nix Shell và thực hiện biên dịch trên Ubuntu

Join the conversation