Hydra Course for Non-Native English Community Developers

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khóa học Hydra dành cho nhà phát triển cộng đồng người Anh không phải bản xứ

 

Mô-đun 1: cài đặt và vận hành Hydra Node

 1.1. Cài đặt

 • Thiết lập nút cardano
 • Thiết lập nút hydra

 1.2. Bắt đầu nhanh

 • Phím Cardano
 • Phím Hydra
 • Thời gian thi đấu
 • Tập lệnh tham khảo
 • Thông số sổ cái

 1.3. Thử nghiệm

 • Với Docker
 • Không có Docker

 1.4. Vận hành Hydra Node

Mô-đun 2: Sử dụng Hydra 

 2.1. Phát triển Hydra

 • Mã trên chuỗi
 • Mã ngoài chuỗi
 • Kiểm tra

 2.2. Hướng dẫn sử dụng Hydra

 • Bước 0: Cài đặt
 • Bước 1: Kết nối với Cardano
 • Bước 2: Chuẩn bị chìa khóa và kinh phí
 • Bước 3: Khởi động nút Hydra
 • Bước 4: Mở đầu Hydra
 • Bước 5: Sử dụng đầu Hydra
 • Bước 6: Đóng đầu Hydra

Mô-đun 3 : Cấu trúc liên kết 

 3.1: Đầu Hydra cơ bản

 3.2: Đầu Hydra được quản lý

 3.3: Trưởng phòng được ủy quyền

 3.4: Mạng hình ngôi sao

Mô-đun 4 : Các trường hợp sử dụng

 4.1. Trò chơi bài poker

 4.2. API trả tiền cho mỗi lần sử dụng

 4.3. Thanh toán liên ví

 4.4. Đấu giá NFT

Show More

Course Content

Module 1: installation and Operating a Hydra Node
Hướng dẫn cài đặt và cách vận hành Hydra node cho người mới bắt đầu làm việc với giải pháp mở rộng lớp 2 Hydra trên Blockchain Cardano

 • 1.1. Installation
  15:00
 •  1.2. QuickStart
  15:00
 • 1.3. Demo Hydra Node
  20:00
 • 1.4. Operating a Hydra Node
  16:00

Module2: Useing Hydra

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet