Cardano developer club in Universities

By Nguyen Hieu Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Lab 01

Nội dung:   Tạo ví cho riêng mình, cách sử dụng ví an toàn- Sử dụng ví Eternl

 • Cách tạo ví như thế nào?
 • Làm sao để lưu trữ an toàn, cách chuyển đổi giữa các network,
 • Cách chuyển đổi từ 24 ký tự sang public và private key,
 • Hướng dẫn thực hành một giao dịch tới một ví khác và kiểm tra số dư trên 02 ví, kiểm tra giao dịch vừa thực hiện

 

Lab 02

Nội dung : Tự tạo node trên blockchain cho chính mình

 • Tại sao lại cần node? Kiến trúc một SPO của Cardano như thế nào?
 • Hướng dẫn cài đặt node từ file binary
 • Cấu hình và chạy một Relay server trên Preview network
 • Cấu hình và chạy một Block Producer trên Preview network

 

Lab 03

Nội dung : Tương tác với node thông qua giao diện dòng lệnh (CLI)

 • Trình bày một số câu lệnh query căn bản (truy vấn đồng bộ dữ liệu, truy vấn số dư từ địa chỉ)
 • Tạo một giao dịch từ Alice sang Bob bằng dòng lệnh, kiểm tra số dư sau khi tạo
 • Tạo token bằng dòng lệnh trên tài khoản của Alice, kiểm tra token sau khi tạo bằng CLI và Exploer
 • Tạo NFT bằng dòng lệnh trên tài khoản của Alice, kiểm tra NFT sau khi tạo bằng CLI và Exploer

 

Lab 04

Nội dung : Làm quen vưới Lucid

 • Tại sao cần học Lucid, giới thiệu về Onchain vs Off chain code
 • Viết ví dụ tạo giao dịch đơn giản từ Alice sang Bob bằng Lucid, kiểm tra kết quả bằng lucid, ví và Exploer
 • Viết ví dụ mint và burn native token, kiểm tra kết quả sau khi mint/burn
 • Giải thích về staking trên Cardano, Viết ví dụ về delegate ADA cho một pool nào đó.

 

Lab 05

Nội dung: Làm quen với Mesh

 • Viết một ứng dụng web3 trên Next.js
 • Hướng dẫn sinh viên làm việc với App Wallet và Browser wallet
 • Gửi đa tài sản tới nhiều địa chỉ
 • Tạo giao dịch Mint và Burn tài sản

 

Lab 06

Nội dung : Aiken lab

 • Thông qua ví dụ Hello-world hướng dẫn học viên cấu tạo một Smart Contract, Cách viết và Troubleshoot một Smart Contract
 • Giới thiệu về Type-Aliases, Pattern-matches, quản lý thời gian trên chuỗi thông qua ví dụ Vesting

 

Lab 07

Nội dung :Mesh lab nâng cao

 • Học về ký thông điệp, ký tài liệu, sử dụng Inline Datume, Reference input và lợi ích

 

Lab 08

Nội dung :Lucid lab nâng cao

 • Ký thông điệp/tài liệu
 • Viết ví dụ đơn giản bằng lucid để tương tác với hợp đồng thông minh (Hello-world)
 • tương tác với nhiều validator trong một giao dịch
 • Hướng dẫn viết Parameterized Validator

 

Lab 09

Nội dung :Aiken lab nâng cao

 • Viết Validator có khả năng mint/burn tài sản, sử dụng Parameterizing validators và Deno Fresh

 

 

Nếu cần thêm thông tin hỗ trợ, vui lòng:

Gọi số:

email:

Show More

Course Content

Danh sách các bài lab

 • Lab01-Tạo ví cho riêng mình, cách sử dụng ví an toàn- Sử dụng ví Eternl
 • Lab02-Tự tạo node trên blockchain cho chính mình
 • Lab03-Tương tác với node thông qua giao diện dòng lệnh (CLI)
 • Lab04-Làm quen vưới Lucid
 • Lab05-Làm quen với Mesh
 • Lab06-Aiken lab
 • Lab07-Mesh lab nâng cao
 • Lab08-Lucid lab nâng cao
 • Lab09-Aiken lab nâng cao

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet